Wizja

 "Być wykształconym - znaczy być lepiej przygotowanym do życia,
posiadać większą zdolność oceniania jego wartości,
tego co ma ono do zaoferowania i co w zamian człowiek
może zaoferować ludzkiej społeczności"

 Jan Paweł II

I. Zespół Szkół jest nowoczesną placówką oferującą usługi edukacyjne na wysokim poziomie zarówno pod względem wyposażenia pracowni jak i wysoce kwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Realizowany program wychowawczy i profilaktyczny wspomaga rodzinę w wychowaniu ucznia na gruncie uniwersalnego systemu wartości.

 II. Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Tworzą ją:

- uczniowie,
- nauczyciele,
- rodzice,
- pracownicy obsługi.

III. Szkoła w obszarze kształcenia:

- zapewnia wysoką jakość procesu dydaktycznego,
- posługuje się programami nauczania i podręcznikami dopuszczonymi do użytku szkolnego przez właściwe władze,
- stosuje aktywizujące metody nauczania,
- indywidualizuje proces dydaktyczny,
- dba o atrakcyjność stosowanych pomocy dydaktycznych,
- stosuje nowoczesne narzędzia pomiaru dydaktycznego,
- stosuje jasny i czytelny sposób oceny osiągnięć uczniów wynikający z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- systematycznie bada wyniki nauczania,
- poddaje proces dydaktyczny ewaluacji, zgodnie z planem mierzenia jakości pracy szkoły,             - inspiruje uczniów do wszechstronnego rozwoju,
- integruje się ze środowiskiem i promuje w nim swoje osiągnięcia,
- umożliwia stały dostęp do Internetu.

IV. Szkoła w obszarze wychowania i sprawowania opieki nad uczniami:

- realizuje program wychowawczy szkoły w oparciu o sprawdzone metody pracy wychowawczej we współpracy z rodzicami,
- systematycznie realizuje szkolny program profilaktyki,
- prowadzi prace nad poprawą skuteczności form przeciwdziałania agresji i wulgaryzmów u uczniów,
- wprowadza nowoczesne projekty wychowawcze,
- wypracowuje skuteczne metody oceniania zachowania,
- zagospodarowuje czas wolny uczniów poprzez organizowanie kół przedmiotowych, kół zainteresowań oraz zajęć sportowych,
- pomaga w odrabianiu lekcji uczniom potrzebującym pomocy,
- zapewnia bezpieczeństwo podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę i w czasie przerw międzylekcyjnych,
- organizuje zawody sportowe dla uczniów w czasie wolnym od zajęć.

V. Szkoła w obszarze organizacji i zarządzania:

- zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- zapewnia pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego,
- wypracowuje nowe formy sprawowania kontroli, doskonali organizację zarządzania szkołą przy współpracy z Radą Pedagogiczną, rodzicami i uczniami – zapewnienie skutecznych form obiegu informacji (zarządzenia, informacje, spotkania),
- ewaluuje regulaminy pracownicze, informujące o stawianych wymaganiach i uprawnieniach zawodowych,
- modernizuje i poszerza bazę dydaktyczną,
- zapewnia sprzyjające warunki pracy na każdym stanowisku oparte na poczuciu bezpieczeństwa, partnerstwie i koleżeńskiej współpracy,
- wymaga sumienności i odpowiedzialności w wypełnianiu zadań,
- wyzwala u wszystkich członków społeczności szkolnej poczucie współodpowiedzialności za szkołę, - wypełnia zespołowo swoje zadania,
- zapewnia skuteczne środki uzyskiwania informacji i łączności wewnątrz i na zewnątrz szkoły,
- opracowuje skuteczne formy zbierania i analizowania danych o uczniach i zjawiskach szkolnych, udostępnia wyniki pracownikom szkoły, zapoznaje z nimi rodziców,
- efektywnie współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym, co wpływa korzystnie na jakość procesu edukacyjnego,
- dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku; podejmuje działania służące pożytkowi lokalnej społeczności oraz prezentuje swoje walory.

Wizja absolwenta Zespołu Szkół w Racławówce:

- jest wyposażony w odpowiednią wiedzę merytoryczną i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz samodoskonalenia,
- ma poczucie własnej wartości i osobiste przekonania, - posiada system wartości i zasad akceptowanych społecznie,
- posiada umiejętność przystosowywania do zmieniających się warunków życia,
- posiada utrwaloną potrzebę troski o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz życia w harmonii z przyrodą, - zna prawa człowieka i obywatela,
- posiada nawyki korzystania z dóbr kultury,
- czuje się obywatelem zjednoczonej Europy wyrosłym z polskiej tradycji.

Misja

PRZEDSIĘWZIĘCIA PROWADZĄCE DO REALIZACJI WIZJI SZKOŁY I ABSOLWENTA

1. Na bieżąco uzupełniać i modernizować istniejącą bazę dydaktyczną.
2. Ustawicznie podnosić kwalifikacje kadry pedagogicznej umożliwiając realizację przyjętych przez szkołę zadań.
3. Kształtować pozytywny stosunek do uczenia się.
4. Przygotować absolwenta do kreatywnego wykorzystania szans rozwoju, kariery zawodowej i naukowej, realizującej własne cele i aspiracje.
5. Kształtować postawy otwartości na zmiany zachodzące we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich, patriotyzmu, tradycji oraz tolerancji.
6. Przygotować ucznia do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

           

Film promujący Zespół Szkół w Racławówce

Odwiedziło nas

Wczoraj 34

W ostatnim tygodniu 34

W tym miesiącu 946

Wszystkich 95413

Odwiedź nas na:

Galeria zdjęć

Ważne linki